ફળોનું નામ | All Fruits Name in English and Gujarati

All Dry, Summer, and Winter Fruits Name List in Gujarati and English

Fruits Name in EnglishFruits Name in Gujarati
Grapesદ્રાક્ષ
Papayaપપૈયું
Mangoકેરી
Appleએપલ
Hog Plumહોગ પ્લમ
Walnutઅખરોટ
Sugarcaneશેરડી
Orangeનારંગી
Wood Appleવુડ એપલ
Bananaબનાના
Carambola
Cucumberકાકડી
Raisinકિસમિસ
Datesपिंड खजूर in Hindi
Carrotગાજર
Oliveઓલિવ
Berryબેરી
Blackberryબ્લેકબેરી
Pomegranateદાડમ
Figsઅંજીર
Watermelonતરબૂચ
Palm Fruitખજૂર ફળ
Tamarindઆમલી
Coconutનાળિયેર
Pearપિઅર
Jack Fruitજેક ફળ
Guavaજામફળ
Peachઆલૂ
Jujubeજુજુબે
Almondબદામ
Pine Appleપાઈન એપલ
Lemonલીંબુ
Lichiલીચી

Dry Fruits Name in English and Gujarati

Dry Fruits Name in EnglisDry Fruits Name in Gujarati
Almondબદામ
Apricot Apricot
Cashewnutsકાજુ
Datesपिंड खजूर in Hindi
Figsઅંજીર
Fox Nutશિયાળ અખરોટ
Walnutsઅખરોટ
Peanutsમગફળી
Pine Nutचिलगुजा in Hindi
Pistachiosપિસ્તા
Raisinsસુકી દ્રાક્ષ
Saffronકેસર
Chestnutચેસ્ટનટ
Pumpkin Seedsકોળાં ના બીજ
Dried Blueberryસૂકા બ્લુબેરી
Cranberryક્રેનબેરી
Dried Prunes
Black Walnutकाले अखरोट

Summer Fruits Name in Gujarati and English

Summer Fruits Name in EnglishSummer Fruits Name in Hind
Watermelonતરબૂચ
Mangoકેરી
Datesपिंड खजूर in Hindi
Figsઅંજીર
Cantaloupeશકરટેટી
Kiwiકિવી
Pearપિઅર
Blackberryબ્લેકબેરી
Chikooચીકુ
Avocadoએવોકાડો
Wood Appleવુડ એપલ
Cucumberકાકડી
Lycheeલીચી
Jackfruitજેકફ્રૂટ
Java Plumजावा प्लम in Hindi

Winter Fruits Name in English and Gujarati

Winter Fruits Name in EnglishWinter Fruits Name in Gujarati
appleસફરજન
Kiwiકિવી
Grapesદ્રાક્ષ
orangeનારંગી
Strawberryસ્ટ્રોબેરી
Pineappleઅનેનાસ
Pomegranateદાડમ
Guavaજામફળ

Leave a Comment

Your email address will not be published.