പഴങ്ങളുടെ പേര് | All Fruits Name in English and Malayalam

All Dry, Summer, and Winter Fruits Name List in Malayalam and English

Fruits Name in EnglishFruits Name in Malayalam
Grapesമുന്തിരി
Papayaപപ്പായ
Mangoമാമ്പഴം
Appleആപ്പിൾ
Hog Plumഹോഗ് പ്ലം
Walnutവാൽനട്ട്
Sugarcaneകരിമ്പ്
Orangeഓറഞ്ച്
Wood Appleबेल in Hindi
Bananaവാഴപ്പഴം
Carambolaകാരംബോള
Cucumberവെള്ളരിക്ക
Raisinഉണക്കമുന്തിരി
Datesपिंड खजूर
Carrotകാരറ്റ്
Oliveഒലിവ്
Berryबेर in Hindi
Blackberryബ്ലാക്ക്ബെറി
Pomegranateമാതളനാരങ്ങ
Figsഅത്തിപ്പഴം
Watermelonതണ്ണിമത്തൻ
Palm Fruitഈന്തപ്പഴം
Tamarindപുളി
Coconutനാളികേരം
Pearപിയർ
Jack Fruitചക്ക
Guavaപേരക്ക
Peachപീച്ച്
Jujubeജുജൂബ്
Almondബദാം
Pine Appleകൈതച്ചക്ക
Lemonനാരങ്ങ
Lichiലിച്ചി

Dry Fruits Name in English and Malayalam

Dry Fruits Name in EnglisDry Fruits Name in Malayalam
Almondബദാം
Apricotആപ്രിക്കോട്ട്
Cashewnutsകശുവണ്ടി
Datesपिंड खजूर in Hindi
Figsഅത്തിപ്പഴം
Fox Nutഫോക്സ് നട്ട്
Walnutsവാൽനട്ട്
Peanuts Peanuts
Pine Nutപൈൻ നട്ട്
Pistachiosപിസ്ത
Raisinsഉണക്കമുന്തിരി
Saffronകുങ്കുമം
Chestnutചെസ്റ്റ്നട്ട്
Pumpkin Seedsമത്തങ്ങ വിത്തുകൾ
Dried Blueberryഉണങ്ങിയ ബ്ലൂബെറി
Cranberryക്രാൻബെറി
Dried Prunesഉണങ്ങിയ പ്ളം
Black Walnutകറുത്ത വാൽനട്ട്

Summer Fruits Name in Malayalam and English

Summer Fruits Name in EnglishSummer Fruits Name in Malayalam
Watermelonതണ്ണിമത്തൻ
Mangoമാമ്പഴം
Datesपिंड खजूर in Hindi
Figsഅത്തിപ്പഴം
Cantaloupeകാന്റലൂപ്പ്
Kiwiകിവി
Pearപിയർ
Blackberryബ്ലാക്ക്ബെറി
Chikoo Chikoo
Avocadoഅവോക്കാഡോ
Wood Appleबेल in Hindi
Cucumberവെള്ളരിക്ക
Lycheeലിച്ചി
Jackfruitചക്ക
Java Plumജാവ പ്ലം

Winter Fruits Name in English and Malayalam

Winter Fruits Name in EnglishWinter Fruits Name in Malayalam
appleആപ്പിൾ
Kiwiകിവി
Grapesമുന്തിരി
orangeഓറഞ്ച്
Strawberryഞാവൽപ്പഴം
Pineappleകൈതച്ചക്ക
Pomegranateമാതളനാരങ്ങ
Guavaപേരക്ക

Leave a Comment

Your email address will not be published.