ਫਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ | All Fruits Name in Punjabi and English

All Dry, Summer, and Winter Fruits Name List in Punjabi and English

Fruits Name in EnglishFruits Name in Punjabi
Grapesਅੰਗੂਰ
Papayaਪਪੀਤਾ
Mangoਅੰਬ
Appleਸੇਬ
Hog Plum
Walnutਅਖਰੋਟ
Sugarcaneगन्ना
Orangeਸੰਤਰਾ
Wood Appleबेल in Hindi
Bananaਕੇਲਾ
Carambola कैरॉम्बोला
Cucumberਖੀਰਾ
Raisinਸੌਗੀ
Dates खजूर in Hindi
Carrotਗਾਜਰ
Oliveਜੈਤੂਨ
Berryਬੇਰੀ
Blackberryਬਲੈਕਬੇਰੀ
Pomegranateਅਨਾਰ
Figsਅੰਜੀਰ
Watermelonਤਰਬੂਜ
Palm Fruitਖਜੂਰ ਫਲ
Tamarindਇਮਲੀ
Coconutਨਾਰੀਅਲ
Pearਨਾਸ਼ਪਾਤੀ
Jack Fruitਜੈਕਫ੍ਰੂਟ
Guavaਅਮਰੂਦ
Peachਆੜੂ
Jujubeਜੁਜੁਬੇ
Almondਬਦਾਮ
Pine Appleਅਨਾਨਾਸ
Lemonਨਿੰਬੂ
Lichiਲੀਚੀ

Dry Fruits Name in English and Punjabi

Dry Fruits Name in EnglisDry Fruits Name in Punjabi
Almondਬਦਾਮ
Apricotਖੜਮਾਨੀ
Cashewnutsਕਾਜੂ
Datesपिंड खजूर in Hindi
Figsਅੰਜੀਰ
Fox Nut
Walnutsਅਖਰੋਟ
Peanutsਮੂੰਗਫਲੀ
Pine Nutਪਾਈਨ ਅਖਰੋਟ
Pistachiosਪਿਸਤਾ
Raisinsਸੌਗੀ
Saffronਕੇਸਰ
Chestnutਚੈਸਟਨਟ
Pumpkin Seedsਪੇਠਾ ਦੇ ਬੀਜ
Dried Blueberryਸੁੱਕੀ ਬਲੂਬੇਰੀ
Cranberryਕਰੈਨਬੇਰੀ
Dried Prunesਸੁੱਕੇ ਪਲਮ
Black Walnutਕਾਲਾ ਅਖਰੋਟ

Summer Fruits Name in Punjabi and English

Summer Fruits Name in EnglishSummer Fruits Name in Punjabi
Watermelonਤਰਬੂਜ
Mangoਅੰਬ
Datesपिंड खजूर in Hindi
Figsਅੰਜੀਰ
Cantaloupeਖ਼ਰਬੂਜਾ
Kiwiਕੀਵੀ
Pearਨਾਸ਼ਪਾਤੀ
Blackberryਬਲੈਕਬੇਰੀ
Chikooਚੀਕੂ
Avocadoਆਵਾਕੈਡੋ
Wood Appleबेल in Hindi
Cucumberਖੀਰਾ
Lycheeਲੀਚੀ
Jackfruitਜੈਕਫ੍ਰੂਟ
Java Plum

Winter Fruits Name in English and Punjabi

Winter Fruits Name in EnglishWinter Fruits Name in Punjabi
appleਸੇਬ
Kiwiਕੀਵੀ
Grapesਅੰਗੂਰ
orangeਸੰਤਰਾ
Strawberryਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ
Pineappleਅਨਾਨਾਸ
Pomegranateਅਨਾਰ
Guavaਅਮਰੂਦ

Leave a Comment

Your email address will not be published.